1. Inleiding

In dit Beleidsplan wordt aangeven welke activiteiten de Stichting Molen ’t Haantje in de periode van dit beleidsplan wil ontplooien met als doel het behoud van de wipstellingmolen “t Haantje in Weesp en op welke wijze de stichting daartoe gelden verwerft en besteedt.

2. Het werk dat de instelling doet

De stichting heeft ten doel: het behoud van de molen 't Haantje te Weesp aan de Korte Stammerdijk, teneinde de molen in stand te doen houden en de functie te laten vervullen als cultureel-historisch erfgoed, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is in 2001 middels een voor 30 jaar gevestigd opstalrecht eigenaar geworden van de kop van de molen, bestaande uit: de rieten kap en het wipmolendeel met het wiekenkruis en het molenwiel, de stelling en alles wat daar in ruime zin bij hoort.

De kop van de molen is in de jaren 2002 en 2003 door de Stichting gerestaureerd en daarbij grotendeels vernieuwd. De stichting beheert dit deel van de molen en is verantwoordelijk voor het onderhoud, reparaties en eventuele verdere restauraties daarvan.
De kosten aan onderhoud en reparaties aan het overige (bewoonbare) deel van de molen zijn voor de betreffende eigenaar.

De stichting bevordert voorts:

  • het regelmatig in werking stellen van de molen;
  • een verantwoorde inrichting van de omgeving van de molen (de molenbiotoop);
  • het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van de molen;
  • het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel;
  • het organiseren van activiteiten die daarmee verband houden.

3. De manier waarop de instelling geld werft

De kosten van de restauratie in 2002/2003 zijn betaald middels een subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarnaast waren er subsidies van enkele grote sponsoren. De kosten waren (afgerond) € 500.000.

Een onderdeel daarvan was € 100.000 aan meerwerk. Hiervoor is pas eind 2020 een subsidie ontvangen van gemeente Weesp (€66.500) en de eigenaar van het ondergelegen woonhuis (€33.500).

Ten behoeve van de kosten van onderhoud aan het tot de eigendom van de stichting behorende deel van de molen ontvangen wij van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 6 jaarlijks ca. € 30.000 aan subsidie. Daarnaast wordt van de provincie Noord Holland driejaarlijks een draaipremie verkregen van ca. € 5.000. Van de eigenaar van de onderliggende woning worden regelmatig sponsorbijdragen ontvangen. Deze subsidies en donaties dekken de kosten van onderhoud niet. Om deze reden is er een onderhoudsfonds gevormd.

Ten behoeve van de instandhouding van de molen en ter dekking van kosten van andere genoemde activiteiten en verplichtingen van de stichting worden donateurs en sponsoren gezocht. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijks tijdens Molendag openstellen van de molen voor bezichtiging door liefhebbers.

4. ANBI instelling

De Stichting is een ANBI instelling. Voor ANBI stichtingen (tbv Algemeen nut) gelden fiscaal gunstge regelingen voor zowel schenker als ontvanger. Voor de exacte regels verwijzen wij u door naar de website van de fiscus.

Ons fiscale nummer is : 8104 19 233

5. Het beheer van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de stichting staat risicomijdend op een bankrekening. Dit vermogen is bestemd om niet gesubsidieerd onderhoud aan de molen te verrichten.

6. De besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een exploitatiebegroting opgesteld. De grootste post is het reguliere jaarlijkse onderhoud wat middels een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed goedgekeurd Periodiek Instandhoudings Plan (PIP) is begroot. Over de periode 2019-2024 moeten wij volgens dit PIP voor ca € 59.000 aan onderhoud uitvoeren. Verder moeten we ons al voorbereiden op groot onderhoud wat elke 25 jaar ongeveer plaats vind. Hiervoor hebben we rond 2027 ook nog eens € 100.000 tot € 150.000 extra nodig bovenop het jaarlijksonderhoud. 

7. Bijzondere activiteiten

Zie hiervoor op onze website onder "activiteiten"

Ook wordt bij "steun" aangegeven hoeveel de (financiele) resultaten zijn van acties

In de periode 2019-2024 zal de stichting zich actief bijven opstellen t.a.v. soortgelijke en andere activiteiten ter verwerving van sponsorgelden.

TPL_TEXELSONTWERP_GOTOP_TEXT